község hivatalos weboldala

Kardos Csabai úti Harang felszentelés

A Csabai úti ág. h. ev. iskolánál lévő új harang felszenteltetett. Nagy tiszteletű Kello Gusztáv ig. lelkész úr által: 1923. február 14-én déli 12 órakor nagyszámú hívek és az iskolás gyermekek jelenlétében. (Többek közt jelen voltak: Nt. Kelló Gusztáv ig. lelkész és Rohoska Gyula tanítón kívül : Komár György: a szarvasi ev. egyház gondnoka, Kohút Pál: Skorka J. iskola tanítója és neje: Kohút Pálné, Szloszjár Erzsébet), Jansik András a csabai úti iskolakör kurátora és Szrnka András a csabai úti iskolakör egyház fia és Hraskó Pál kovácsmester (az új harang felszerelője)

- A harangszentelés az udvaron szemben a haranggal volt: a következő sorrendben.
1. ének: Dankó Sámuel ig. tanító által írt: harangszentelésre való ének.
Pohled! Pohled duse milá. Na tento dar prevzáctny. Jak radostná hodina. Kdyz. Mily zvon pricházi Duse! vzúra se mej! A pírnicky zpívej Vzdej chválu milému Bohú Za milost jeho premmohu. (5. verses)
2. Ima - prédikáció
3. Prédikáció után ima
4. Felszentelés, miközben a harang megszólal. A hívek nagy meghatottsággal hallgatták, s mindannyiuk szemében könny szökött, hogy annyi idő multán ismét hallgatják hívó szózatát! Majd hangjának megszüntével: 5. ének volt. Vsickí jenz skla dají: 1.verse, utána ima és áldás. S a következő vers elhangzása után a hívek a harang hangja mellett szétoszlottak egy kedves emlékkel s egy szép ünnep benyomásával! Adja a jó Isten, hogy az új harang csengő hangjával sokáig hívja a híveket Isten Házába hálaadásra!
- az ünnepély után társas ebéd volt - a harangszentelést egy napon a Hosszú sori iskolaközzel együtt végeztük

Az utókor számára feljegyzem, miszerint a harangra való gyűjtést elsőnek a Hosszú sori (Skorka-tanyai) iskolakör határozta el, s az ő nemes példájukon felbuzdulva másodiknak a Csabai úti iskolakör rendelte meg a harangot. Ez alkalommal a lelkészt és a gondnokot a Hosszú sori iskolakör hozta ki: Szarvasról. Először ott volt a harangszentelés: d.e. 1 9 órától 11-ig, onnan hozzánk szintén a Hosszú soriak hozták el őket, s innen a Csabai útról a Csabai úti iskolakör felkérése folytán Jancsó György úr vitte be Nagytiszteletű úrékat Szarvasra, amely önzetlen tettéért köszönetet mondunk!

Csabai út 1923. február 14.

Rohoska Gyula
ág. h. gy. tanító

 Kardos Csabai úti harang története

A Csabai úti ág. hitv. ev. iskola első harangja szereztetett: 1863. év jún. 6-án adakozás útján. S a felállított harang ára volt: 168 forint 91 krajczár, felállításával együtt 197 forint 66 krajczár. Az első harangércz súlya 74 kgr. volt. Felírata volt: A szarvasi csabai út melletti ev. híveké. - Jer, Isten hí!

1863. év öntötte: Schandt Sándor (az akkori tanító: Wandlik Pál)

1902. évben Gyuris Mátyás tanító és Rágyanszki István kurátorsága idején a harangállvány teljesen megújítatott, mely alkalommal 41 korona gyűlt össze.

A régi harang 1905. évben megrepedt, amiért újonnan öntetett: 1905. nov. 29-én. Az újonnan öntetett harang súlya 88 kgr. volt, s ára 352 Kor. Adakozás útján begyűlt: 120 Korona 20 fillér. A régi harang ára: 148 Kor. leszámítva kiadás volt ekkor: 204 Korona. (Gyuris Mátyás tanító és Bankó Mihály kurátor ideje alatt.) A harang felirata ugyanaz volt, mint 1863-ban. (a különbözet az iskolakör pénzéből lett fedezve. Legalább is így gondolom.)

1918. január 21-én a temesvári és kir. katonai parancsnokság a harangot elrekvirálta, ágyúnak. (Januárik Mátyás kurátor és Rohoska Gyula tanító ideje alatt.) Az iskolakör 88 kgr-os harangért kapott: 352 Koronát. Ezen összeget egyházunk, mint külső isk. harangalapot kezelte - amit 1923. év febr. 13-án kiadták. (kamattal együtt 396 Koronát)

1922. január 22-én tartott iskolakör gyűlése határozta el először, hogy a harangra való gyűjtést megkezdi. (1922-ben kurátor volt: Kriska János, egyházfi: Kiss János) Gyűjtők voltak: Bankó J., Szklenár János, Szuhaj P., Kunstár György, Kriska János és Kiss János. A gyűjtés eredménye volt: 5913 Korona. Majd szünetelt a gyűjtés 1922. dec.-ig, részint azért, mert a tavalyi termés kevés volt, s részint azért, mert a pénzünk ingadozó volt, illetve az anyag ára emelkedett.

A másodszori gyűjtést 1922. de. 25-én tartott gyűlés határozta el. Ezúttal úgy határoztak, hogy gabonát kérnek, illetve gyűjtenek. Gyűjtőknek felkérték: Gyurcsik Andrást, Janecskó Györgyöt, ifj. Brlás Pált és Szrnka Jánost, Szloszjár Mátyást és Komlovszki Györgyöt. A gyűjtés eredménye lett: 567 kgr. és 24 liter kukorica, 418 kgr. árpa, 891 kgr. búza. Össz.: 1876 kgr. és 24 liter. Pénzbeli adomány: 720 K.

Az 1923. évi jan. 15-i ülés határozatilag kimondja, hogy a harangot megrendeli és erre: Rohoska Gyula tanítót és Jansik Andrást bízzák meg. Jan. 18-án a megbízottak Budapesten Seclesia r.t.-nál a harangot megrendelték. Az új harang súly: 80 kgr. lett (kilója: 1800 Korona). Az ára 14400 Korona. A harang 1923. év febr. 12-én érkezett, s 13-án Hraskó Pál kovácsmester tette fel a meglevő harangállványra, amikor is a koronát újonnan befestette. A hozzávaló kötelet: id. Rágyanszki János adományozta. (a harangot Szarvasról: Jansik András kurátor és Szrnka András egyházfi hozták ki.)

A harang felirata: (a magyar koronával) Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar! Harangművek R.T. öntött engem Budapesten: k.W. Rincker által. No: 4561. Hangja: Fis.

Csabai út 1923. febr. 14.

Rohoska Gyula
ág. h. egy. tanító